Regulamin konkursu „Rozkwitnij na Wiosnę”

21.03.2022

Regulamin konkursu „Rozkwitnij na Wiosnę

(dalej „Konkurs”)

§1. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest LET’S MAKE-UP z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 3/26, 00-337 Warszawa, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7962738095  (dalej „Organizator“).
 2. Konkurs trwa 5 dni, od 21 marca 2022 r. do 26 marca 2022 r. do godziny 20:00 czasu polskiego.
 3. Konkurs będzie się odbywał zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
 4. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu zwane będą dalej „Uczestnikami”.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, posiadające konto w serwisie Instagram. Konto musi być zarejestrowane na prawdziwe dane Uczestnika.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem.
 4. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać następujące czynności (łącznie):
 2. w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu LET’S MAKE-UP należy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie: „Co planujesz zrobić dla siebie, aby rozkwitnąć tej wiosny?”
 3. zaobserwować profil LET’S MAKE-UP (www.instagram.com/letsmakeup_pl/) oraz fotograf Uli Sepioło (https://www.instagram.com/sepioloula/)
 4. jeden użytkownik może opublikować jeden komentarz pod postem konkursowym.

§4. Zasady wyboru zwycięzców Konkursu

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której komentarz decyzją Organizatora uznany zostanie za najciekawszy,
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 26 marca 2022r. o godzinie 20:00 w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Warunkiem odebrania Nagród (zdefiniowanych poniżej) jest wysłanie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej do organizatorów z informacjami: Imię, nazwisko, nr telefonu, adres email. Wiadomość należy wysłać w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników i nie później niż do 2 kwietnia 2022r. do godz.20:00.
 4. Warunkiem odbioru Nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora otrzymania wiadomości wraz z niezbędnymi danymi wymaganymi do wydania Nagrody.
 5. Nagroda będzie wysłana przez Organizatora konkursu drogą elektroniczną na podany przez Zwycięzcę adres email.
 6. Organizator ma 10 dni na wysłanie nagrody.
 7. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub pozbawienia Zwycięzcy przyznanej Nagrody w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności:
 8. gdy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram w celu udziału 
  w Konkursie,
 9. gdy profil Uczestnika, który został wykorzystany w celu udziału w Konkursie jest nieprawdziwy (podane dane osobowe są inne niż faktyczne),
 10. w przypadku, gdy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram,
 11. gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań Konkursu,
 12. gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane niezbędne do wydania Nagrody,
 13. gdy Uczestnik zamieszcza wypowiedzi wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatorów,
 14. W miarę technicznych możliwości Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.

§5. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest („Nagroda”):
  – sesja zdjęciowa wykonana przez fotograf Ulę Sepioło z makijażem i stylizacją włosów wykonaną przez LET’S MAKE-UP w siedzibie firmy LET’S MAKE-UP przy ulicy Bartoszewicza 3/26, 00-337 Warszawa.
 2.  Data terminu ważności Nagrody jest wskazana na nagrodzie.    
 3. Nagroda może zostać zrealizowana od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia salonu LET’S MAKE-UP, w salonie LET’S MAKE-UP po uprzednim kontakcie z Organizatorem w celu ustalenia terminu.
 4.  Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 1000 zł brutto (600zł zdjęcia, 400zł makijaż wraz ze stylizacją włosów).
 5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
  Wszystkie Nagroda nieprzyznane podczas Konkursu lub takie, co do których prawa zostały przez uczestników utracone na podstawie zapisów niniejszego regulaminu, pozostają własnością Organizatora.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do dnia 28 lutego 2021r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę wysłania wiadomości elektronicznej. 
 2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w § 6. pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres email) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres email: kontakt@letsmake-up.pl.
 5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu za pomocą wiadomości elektronicznej najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie internetowej: www.letsmake-up.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie, dostępne w materiałach reklamowych, mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 6 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.
 4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się 
  z Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez administratorów Instagrama. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym, jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Instagrama.
 6. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisów Instagram.com lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji.
 10. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagramowi.
 11. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu przez Organizatora, w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzcy oraz przyznawania i wydawania Nagród). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować się z Uczestnikiem w związku z realizacją Konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926, z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących go, a także do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 12.  Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Rozkwitnij na Wiosnę”, jest organizator: LET’S MAKE-UP z siedzibą w Warszawie (00-337), ul. Bartoszewicza 3/26. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@letsmake-up.pl.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO). Dane zostały zebrane przez profil na portalu Instagram.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 15. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.