Regulamin konkursu

"Okaż sobie miłość z okazji Walentynek"

10.02.2021

Regulamin konkursu „Okaż sobie miłość na Walentynki”

(dalej „Konkurs”)

 

§1. Organizator i czas trwania Konkursu

 

1. Organizatorem Konkursu jest LET’S MAKE-UP z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 3/26, 00-337 Warszawa, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7962738095 i Le Baiser Izabela Karolak z siedzibą w Runowie, ul. Dobra 3, 05-504 Złotokłos, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 1231406004  (dalej „Organizatorzy“).

2. Konkurs trwa 5 dni, od 10 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. do godziny 20:00 czasu polskiego.

3. Konkurs będzie się odbywał zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).

4. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu zwane będą dalej „Uczestnikami”.

 

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, posiadające konto w serwisie Instagram. Konto musi być zarejestrowane na prawdziwe dane Uczestnika.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatorów czynności i usługi związane z Konkursem.

4. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1.. Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać następujące czynności (łącznie):

a)  w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu LET’S MAKE-UP lub Le Baiser należy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie: „Jak na co dzień okazujesz sobie miłość?”

b)  zaobserwować obydwa profile na Instagramie: LET’S MAKE-UP ( www.instagram.com/letsmakeup_pl/) i Le Baiser (www.instagram.com/lebaiserlingerie/

c)   jeden użytkownik może opublikować jeden komentarz pod postem konkursowym.

 

§4. Zasady wyboru zwycięzców Konkursu

 

1. Zwycięzcami konkursu zostają 2 osoby, których komentarze decyzją Organizatorów uznane zostaną za najciekawsze (jeden zwycięzca z profilu LET’S MAKE-UP, drugi z profilu Le Baiser),

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 14 lutego 2021r. o godzinie 20:00 w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Warunkiem odebrania Nagród (zdefiniowanych poniżej) jest wysłanie przez Zwycięzców wiadomości prywatnej do organizatorów z informacjami: Imię, nazwisko, nr telefonu, adres email. Wiadomość należy wysłać w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników i nie później niż do 22 lutego 2021r. do godz.20:00.

4. Warunkiem odbioru Nagrody jest potwierdzenie przez Organizatorów otrzymania wiadomości wraz z niezbędnymi danymi wymaganymi do wydania Nagrody.

5. Nagrody będą wysłane przez Organizatorów konkursu drogą elektroniczną na podany przez zwycięzcę adres email. 

6. Organizatorzy mają 10 dni na wysłanie nagrody.

7. Organizatorzy mają prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub pozbawienia Zwycięzcy przyznanej Nagrody w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności:

a)   gdy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram w celu udziału 
w Konkursie,

b)   gdy profil Uczestnika, który został wykorzystany w celu udziału w Konkursie jest nieprawdziwy (podane dane osobowe są inne niż faktyczne),

c)   w przypadku, gdy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram,

d)   gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań Konkursu,

e)   gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane niezbędne do wydania Nagrody,

f)    gdy Uczestnik zamieszcza wypowiedzi wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatorów,

8.   W miarę technicznych możliwości Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.

 

§5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są („Nagrody”):
- 4 vouchery (dwa vouchery, każdy o wartości 150 zł do wykorzystania w salonie LET’S MAKE-UP oraz dwa vouchery, każdy o wartości 150 zł do wykorzystania na zakupy w Le Baiser)
1 uczestnik wygrywa dwa vouchery, po jednym od każdego organizatora, o łącznej wartości 300 zł.    

2. Data terminu ważności nagród jest wskazana na nagrodzie.    

3.  Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 600 zł brutto.

4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
Wszystkie Nagrody nieprzyznane podczas Konkursu lub takie, co do których prawa zostały przez uczestników utracone na podstawie zapisów niniejszego regulaminu, pozostają własnością Organizatora.

 

§6. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do dnia 28 lutego 2021r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę wysłania wiadomości elektronicznej.  

2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w § 6. pkt. 3 nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres email) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres email: kontakt@letsmake-up.pl lub lebaiserlingerie@gmail.com

5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu za pomocą wiadomości elektronicznej najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

7. Organizatorzy rozpatrywać będą reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

 

 

§7. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie internetowej: www.letsmake-up.pl. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie, dostępne w materiałach reklamowych, mają charakter jedynie informacyjny.

3. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 6 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się 
z Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez administratorów Instagrama. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym, jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Instagrama.

6. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatorów.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisów Instagram.com lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatorów.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również za pośrednictwem której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji.

10. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorom, a nie Instagramowi.

11. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu przez Organizatorów, w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i wydawania im Nagród). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować się z Uczestnikiem w związku z realizacją Konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestnika są Organizatorzy. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926, z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących go, a także do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

12. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Okaż sobie miłość na Walentynki”, są organizatorzy: LET’S MAKE-UP z siedzibą w Warszawie (00-337), ul. Bartoszewicza 3/26 oraz Le Baiser Izabela Karolak z siedzibą w Runowie, ul. Dobra 3, 05-504 Złotokłos. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@letsmake-up.pl lub lebaiserlingerie@gmail.com

13. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO). Dane zostały zebrane przez profil na portalu Instagram.

14. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

15. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.